روندهاي جديد در مديريت بخش سلامت
پاول شاو ؛ مترجم:اسفنديار معيني ؛ ويراستار:سيمين حكمت - ترمه - 96 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1381 - 1500 نسخه - 12000 ريال - 3 -30-6327-964
 
  راهنماي برنامه‌ريزي عملياتي براي ارتقاي سلامت و ايمني
مترجم:شهرام رفيعي‌فر ؛ مترجم:محمدهادي موذن‌جامي ؛ مترجم:اميدوار رضايي‌ميرقائد - مهر راوش - 144 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 30000 ريال - 5 -40-2510-964-978
 
اصول مديريت در خدمات بهداشتي
محمود خياطيان - آييژ - 226 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 130000 ريال - 8 -19-8397-964

اولويتهاي سلامت
مترجم:نرگس رستمي‌گوران ؛ مترجم:عبدالرحيم افخم‌زاده ؛ مترجم:نادر اسماعيل‌نسب - شاسوسا - 220 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 35000 ريال - 3 -6-90882-600-978
 
راهنماي تدوين برنامه عملياتي براي تيم سلامت در هفت گام
داريوش ناصري‌نژاد - نشر قصه - 126 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 20000 ريال - 1 -96-5776-964
 
  اصول مديريت در خدمات بهداشتي
محمود خياطيان - آييژ - 340 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 25000 ريال - 8 -19-8397-964
 
 
  نيازسنجي در سازمان‌هاي بهداشتي، درماني و آموزشي: سيستم بهداشت و درمان - برنامه‌ريزي در سيستم بهداشت و درمان اصول نيازسنجي - الگوها و تكنيك‌هاي نيازسنج
محمدحسين يارمحمديان ؛ سوسن بهرامي - دانشگاه علوم پزشكي اصفهان،هنرهاي زيبا - 194 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 3 سال 1385 - 3000 نسخه - 25000 ريال - 4 -13-8847-964
 
روشهاي حفظ و ارتقاء سلامتي
تدوين: انجمن‌پزشكي‌‌بريتانيا ؛ مترجم:بيژن معصوم ؛ مترجم:بابك معصوم - امامت - 104 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 8000 ريال - 5 -01-8160-964
 
  ارتقاي سلامت (تاريخچه - مباني - رويكردها - راه‌كارها)
تهيه و تنظيم:شهرام رفيعي‌فر ؛ تهيه و تنظيم:مسعود احمدزاده‌اصل ؛ تهيه و تنظيم:مسعودجعفر اسماعيلي - مهرراوش - 360 صفحه - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 7 -3-95674-964
 
برنامه‌ريزي بهداشت و درمان
سعيد آصف‌زاده ؛ عزيز رضاپور - حديث امروز - 276 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 0 -55-5765-964-978
 
  مديريت بهداشت و درمان
سعيد آصف‌زاده ؛ عزيز رضاپور - حديث امروز - 452 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 36000 ريال - 0 -25-5765-964
 
برنامه‌ريزي بهداشت و درمان
سعيد آصف‌زاده ؛ عزيز رضاپور - حديث امروز - 276 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 53000 ريال - 0 -55-5765-964-978
 
برنامه‌ريزي، اجرا و ارزشيابي برنامه‌هاي ارتقاي سلامت
جيمزاف مكنزي ؛ برادال نيگر ؛ جان‌ال اسملتزر - مهر راوش - 552 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 110000 ريال - 6 -43-2510-964-978
 
مديريت در عرصه بهداشت و درمان = Management in health care
عبدالوهاب باغبانيان ؛ زيرنظر:سيدجمال‌الدين طبيبي ؛ زيرنظر:علي كشتكاران - گپ - 550 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1382 - 1500 نسخه - 43000 ريال - 0 -07-7976-964
 
  مديريت بهداشت و درمان
سعيد آصف‌زاده ؛ عزيز رضاپور - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين - 460 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 5 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 6 -8-92191-600-978
 
مديريت استراتژيك بهداشت و سلامت
هادي حيدريان‌قره‌تپه ؛ محمد جانبلاغي‌ينگي‌كند ؛ محمود جعفري - سپهرانديش - 218 صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ريال - 3 -39-5031-600-978
 
روشهاي حفظ و ارتقاء سلامتي
تدوين: انجمن‌پزشكي‌‌بريتانيا ؛ مترجم:بيژن معصوم ؛ مترجم:بابك معصوم - نشر سنبله - 104 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 9000 ريال -
 
برنامه‌ريزي ارتقاء سلامت: براساس مدلهاي تغيير رفتار
عليرضا ديدارلو ؛ داود شجاعي‌زاده ؛ هاشم محمديان - آثار سبحان - 232 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 56000 ريال - 7 -50-2580-964-978
 
  برنامه توسعه مديريت مراقبتهاي اوليه بهداشتي: ارزيابي نيازهاي بهداشتي جامعه و پوشش
مترجم:سيروس پيله‌رودي - صندوق كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) - 248 صفحه - جلد 2 - رحلي (شوميز) - چاپ 1 سال 1376 - 1000 نسخه - 8 -01-6513-964
 
ارتباط و طراحي پيام در سلامت؟
طاهره دهداري ؛ داود شجاعي‌زاده ؛ فرشته زماني‌علويجه - توانگران - 170 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 6 -62-7608-964-978
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 11:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ