مدیریت امور غذا :

1. برنامه ارتقای کیفیت تولید و توزیع مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

2. برنامه ارتقای فرهنگ تولید و مصرف مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

3. برنامه افزایش ایمنی مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

4. برنامه ارتقای کیفیت مدیریت نظارت بر مواد غذایی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی

 مدیریت امور دارو :

1. برنامه بهبود وضعیت تهیه ، توزیع و مصرف دارو در سطح استان

2. برنامه بهبود وضعیت ارائه خدمات دارویی در سطح داروخانه ها

3. برنامه ارتقای فرهنگ مصرف و شیوه تجویز دارو در سطح استان فارس

4. برنامه بسترسازی فعالیت صنایع دارویی در استان فارس

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-2-31 8:08        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ