رشد و توسعه سازمانی :
======================
عنوانمنبع
راهنماي آموزش و اهداف آموزشی راهنماي آموزش باليني براي دستياران پزشكي
جامع نگري در پزشكي

Iranian Journal of Medical Education, No 3, 2002

 Vision for General Practice in the FutureNHS

ROYAL COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS

 Definition of Competence for Family Physicians Canada The College of Family Physicians of Canada 2010
 Curriculum Being a GP RCGP UK ROYAL COLLEGE OF GENERAL PRACTITIONERS CURRICULUM 2010
برنامه جامع ارتقای سلامت روان کشورانستیتو روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران -
تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص نقشه راه اصلاح نظام اداری ریاست جمهوری
 بخشنامه به تمام دستگاه های اجرایی کمیته های تحول ادری ریاست جمهوری
 تصویب نامه شورای عالی اداری در خصوص تشکیل شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجراییو استانی ریاست جمهوری
آموزش مبتنی بر شایستگی طرح دوره کارورزی شیرازگردآورنده :دکتر لعبت صالحی - دکتر محسن مقدمی
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ