مدیریت اثربخش:
============

عنوانمنبع
مدیریت عمومی و  الگوهای مدیریت موفق مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف 2012

 Leadership Styles Workbook

MindTools limited 2011

دستاوردها و چالش های سیاستگذاری در نظام سلامت ایران

نویسنده :دکتر سیدداود نصرالله پور شیروانی ،دکتر سیمین موعودي تلخیص : مریم زارع
سیاستگذاری مبتنی بر شواهد دستاوردها و چالش های آن ()evidance based policymaking in Iranنویسنده :دکتر سیدداود نصرالله پور شیروانی،دکتر سیمین موعودي تلخیص : مریم زارع
آینده نگاری در چرخه سیاستگذاریوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردآورنده :بهاره فقیه
عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهشتی  گردآورنده :بهاره فقیه
عدالت در سلامتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهشتی گردآورنده :بهاره فقیه
نقشه تحول نظام سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی - شورای سیاستگذاری
مدل تحليل وضعيت نظام اطلاعات مديريت سلامت HMIS (سياست نامه) معاونت هماهنگی، دبيرخانه شورای سياست گذاری و اصلاح نظام سلامت
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 10:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ