اهداف و برنامه های سال 95-1394
1.        تدوین برنامه استراتژیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال های 95-1394
1.1.      طراحی فرمت یکسان برای تدوین برنامه ریزی استراتژیک  دانشگاه  در جهت سیاست های نقشه علمی سلامت و شاخص ها ی تحول اداری و فاکتور های مبتنی بر شواهد و نتایج
1.2.      حمایت و همکاری لازم با کلیه معاونت های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تدوین برنامه استراتژیک معاونت ها بر اساس فرمت ارائه شده
1.3.      تجمیع و تلفیق برنامه استراتژیک معاونت ها و تهیه برنامه استراتژیک دانشگاه

2.       حمایت و همکاری لازم با کلیه معاونت های دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تدوین ، اجرا و پایش برنامه عملیاتی سال 94
2.1.      مشاوره و راهنمایی مدیران و کارشناسان دانشگاه درکلیه مراحل تدوین، اجرا و پایش برنامه عمملیاتی
2.2.      طراحی و اجرای برنامه های آموزشی تدوین، اجرا و پایش برنامه عملیاتی بر اساس نیاز
2.3.      مشاوره و راهنمایی مدیران و کارشناسان دانشگاه در تدوین شاخص های برنامه عمملیاتی

3.       توسعه و به روز نمودن مستمر وب سایت مرکز تحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه در سال های 95-1394
3.1.      بازنگری و طراحی محتوای وب سایت مرکز
3.2.      تعیین سرفصل های آموزشی مورد نیاز مدیران و کارشناسان دانشگاه در حوزه مدیریت و برنامه ریزی اثر بخش و مبتنی بر شواهد
3.3.      تهیه و انتشار مطالب آموزشی در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی اثر بخش و مبتنی بر شواهد در وب سایت دبیر خانه با همکاری اساتید و مشاوران علمی
 
4.       حمایت و همکاری لازم با کلیه معاونت های دانشگاه علوم پزشکی به منظور طراحی و اجرای حداقل یک پژوهش کاربردی در جهت پاسخگویی به نیاز های مدیران و ارائه پیشنهادات  در سال های 95-1394
4.1.    تعیین و اولویت بندی مشکلات ، موانع و عوامل تسهیل کننده در اجرای برنامه ها توسط مدیران دانشگاه با همکاری معاونت ها
4.2.    ترغیب و تشویق مدیران و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی شیرا ز در استفاده از شواهد حاصل از پژوهش در تصمیم گیری و سیاستگذاری ها ی حوزه مربوطه
4.3.    مشورت و هم اندیشی با پژوهشگران و صاحب نظران  برجسته داخل و خارج دانشگاه
 
 
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 10:51        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ