مروری بر عملکرد مرکز 
کمیته برنامه ریزی درسال 1385 با اهداف کلی همچون
·         توانمندسازی مدیران حوزه ستادی دانشگاه جهت تدوین برنامه هاي استراتژيك وعملياتي سالانه
·         بسترسازی جهت ساماندهی و جمع آوری آمار و تجزیه و تحلیل اطلاعات و شاخص های عملیاتی
·         کمک به ساماندهی برنامه های پایش و ارزشیابی برنامه های عملیاتیشروع به فعاليت كرد .
 
در راستای رسیدن به اهداف فوق، راهکارها وفعاليت ها ي ذیل به اجرای گذاشته شد
                                            
·         برگزاری نشست های مشورتی  با معاونین دانشگاه و نماینده هر معاونت
·         برگزاري جلسات دوره اي برنامه ريزي شده با حضور معاونين محترم در زمينه برنامه ريزي و پايش برنامه عملياتي كه نزدیک به يك چهارم اين جلسات با حضور رياست دانشگاه برگزار شده است
·         برگزاری کارگاهها و دوره هاي متعدد آموزشي جهت توجیه و آموزش روش های جدید تدوین برنامه هاي عملیاتی و استراتژیك براي كليه معاونت ها ، شبكه هاي بهداشت و درمان  ، بيمارستان ها و مراكز آموزش درماني ، دانشكده ها و ... . بگونه اي كه بطور ميانگين سالانه حداقل 70 ساعت كارگاه يا دوره آموزشي تدوين برنامه عملياتي بانقش مستقيم كميته برگزار شده است.
·         برگزاري كارگاه هاي متعدد آموزش(بیش از 200 ساعت) تدوين شاخص هاي آماري و استفاده از نرم افزار فرابر(مشترک با واحد امار)
·         برگزاري جلسات متعدد تدوين شاخص هاي دانشگاه كه منتج به استخراج بيش از 1000 شاخص در زمينه هاي مختلف فعاليت دانشگاه اعم از آموزش ، پژوهشي، بهداشتي ، درماني و خدماتي گرديد
 
حاصل نتایج عملکردهای فوق
 
·         هر چند  گروه هدف اصلي آموزش تدوين برنامه عملياتي، معاونت هاي دانشگاه بود اما به دلیل استقبال به عمل آمده ،  اعضای زیرمجموعه معاونت ها نیز از کارگاه های آموزشی استفاده کردند و دریافت گزارش برنامه عملیاتی از كليه معاونت ها ، شبكه ها ي بهداشت و درمان ، بيمارستان ها ، مراكز آموزش درماني ، دانشكده ها و... در طي 8 سال گذشته حاصل اين امر بود. 
·         بخش عمده گزارشات سالانه توسط دبیرخانه بررسی و ارزشیابی شده، و به واحد مربوطه بازخورد داده شده است. در موارد بسیاری  نيز دبیرخانه با برگزاری جلسات بحث و گفتگو با مسئولین مربوطه در جهت رفع نقایص و ارتقای سطح علمی گزارش ها اقدام کرده است.
·         با مروری بر عملکردهای فوق ، بررسی روند رشد پایش برنامه های عملیاتی می توان نتیجه گرفت که دبیرخانه در جهت ارتقاء و بسترسازی علمی و عملي گام هاي بسیار بزرگی برداشته است  به طوری که تدوين برنامه عملياتي، به عنوان بخشي از وظايف كليه معاونت ها نهادینه شده .
·         برنامه های عملیاتی تهیه شده در سالهای اخیر هدفمندتر و علمی تر جلوه کرده و مسئولین از برنامه های فوق جهت پایش اهداف متمرکز واحد هاي مربوطه استفاده نموده ، به طوریکه تاثیر روند پایش توسط مسئولین را می توان در برنامه های عملیاتی متوالی و سالانه به وضوح مشاهده کرد.
·         تدوين نقشه هاي جامع علمي دانشگاه و تحول نظام سلامت استان نیز از دستاورد های این کمیته بوده است .
این تحول، سندی است بر عملکرد موفق دبیرخانه در راستای بسترسازی علمی و کاربردی و انجام بهینه فعالیت های سازمانی دانشگاه . لذا با توجه به دستیابی کمیته به اهداف تعیین شده اولیه و همچنین در جهت رشد و ارتقاء عملکردها، نام و هدف کلی کمیته برنامه ریزی به مرکزتحقیق و توسعه سیاست های دانشگاه تغییر یافت.
  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-6-28 10:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ